Điều khoản: Chương trình chỉ phục vụ cho công tác quản lý sáng kiến kinh nghiệm tại các đơn vị trực thuộc và tại cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội. Mỗi đơn vị trực thuộc có một tài khoản riêng cho công tác quản lý. Xin liên hệ với Quản trị hệ thống để biết về Tài khoản này.

 

Chú ý: Giữ gìn cẩn thận thông tin về tài khoản cá nhân.

 

Hướng dẫn viết SKKN

 
ĐĂNG NHẬP
Tên truy nhập:
Mật khẩu:

Thông báo ngày 21/3/2014

T? ngy 20 thng 3 h? th?ng b?t d?u m? d? cc don v? nh?p sng ki?n d?t I cho vi?c khen cao v 20 thng 4 h? th?ng s? kha l?i. M?i thng tin lin h? phng KH-CNTT. T: 0439347498
 
© Bản quyền thuộc về Phòng KH-CNTT, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội (2008)