Giấy mời tham dự tập huấn về thực hiện công tác y tế và phòng chống TNTT cho trẻ trong các cơ sở giáo dục mầm non

Cập nhật lúc 16h49, Ngày 20/09/2013

UỶ BAN NHÂN DÂNCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨAVIỆT  NAM   
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Độc lập- Tự do - Hạnh phúc

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Hà Nội, ngày20 tháng 9năm 2013

 

GIẤY MỜI

 

Kính gửi:Phòng Giáo dục và Đào tạo các quận, huyện, thị xã

Ban giám hiệu các trường mầm non trực thuộc Sở

Thực hiện nhiệm vụ năm học 2013-2014, triển khai thực hiện Thông tư liên tịch số 22/2013/TTLT- BGD ĐT- BYT ngày 18/6/ 2013 của liên Bộ: Bộ GD & ĐT và Bộ Y tế về Quy định đánh giá công tác y tế tại các cơ sở GDMN và tiếp tục thực hiện Thông tư 13/ 2010/TT-BGDĐT ngày 15/4/2010 về việc ban hành Qui định về xây dựng trường học an toàn phòng, chống tai nạn, thương tích trong cơ sở giáo dục mầm non. Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tổ chức tập huấn về thực hiện công tác y tế và phòng chống TNTT cho trẻ trong các cơ sở giáo dục mầm non cho đội ngũ CBQL, giáo viên, nhân viên cấp học mầm non.

1. Thành phần:

- Mỗi quận, huyện, thị xã: 03 người gồm: 01 đồng chí cán bộ tổ giáo vụ mầm non phòng Giáo dục và Đào tạo; 01đ/c đại diện Ban giám hiệu, 01 nhân viên y tế trường điểm chăm sóc, nuôi dưỡng.

- Trường mầm non trực thuộc Sở: 01 đ/c đại diện BGH, 01 đ/c cán bộ y tế.

2. Thời gian tập huấn: 8h 30 ngày 27 tháng 9 năm 2013 (Thứ sáu).

3. Địa điểm: Sở GD & ĐT-81Thợ Nhuộm - Hà Nội

Đề nghị các đơn vị cử đại biểu đi dự đúng thành phần, thời gian để lớp tập huấn đạt kết quả tốt./.

 

TL. GIÁM ĐỐC

TRƯỞNG PHÒNG GIÁO DỤC MẦM NON

 

                                                                   (đã ký)

 

 

 

Hoàng Thanh Hương