Hướng dẫn tuyển sinh lớp 6 trường Hà Nội-Amsterdam

Cập nhật lúc 09h03, Ngày 09/05/2013

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội hướng dẫn về công tác tuyển sinh vào lớp 6 chương trình giáo dục trình độ cao, chất lượng cao năm học 2013-2014 như sau:

UỶ BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HÀ NỘI

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Số: 4493 /SGD&ĐT-QLT

V/v: Tuyển sinh vào lớp 6 trường THPT chuyên Hà Nội-Amsterdam năm học 2013-2014

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày 02 tháng 5 năm 2013

 

 

 

 

Kính gửi: - Các Phòng Giáo dục và đào tạo;
                           - Trường trung học phổ thông chuyên Hà Nội-Amsterdam.

 

 
            Căn cứ Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học;

Căn cứ Quyết định số 5029/QĐ-UBND ngày 29/9/2009 của UBND Thành phố Hà Nội về việc thí điểm thực hiện hệ trung học cơ sở đào tạo trình độ cao, chất lượng cao và đào tạo nguồn học sinh chuyên tại trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam;

Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội hướng dẫn về công tác tuyển sinh vào lớp 6 chương trình giáo dục trình độ cao, chất lượng cao năm học 2013-2014 như sau:

I. YÊU CẦU

1. Thực hiện thí điểm hệ trung học cơ sở (THCS) đào tạo trình độ cao, chất lượng cao, tạo nguồn cho tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông (THPT ) chuyên;

2. Tổ chức tuyển sinh đúng quy định, đảm bảo chính xác, khách quan, công bằng và công khai, không gây căng thẳng cho học sinh và cha mẹ học sinh.

II. ĐIỀU KIỆN VÀ PHƯƠNG THỨC TUYỂN SINH

1. Điều kiện dự tuyển

Học sinh lớp 5 của các trường tiểu học thuộc Thành phố Hà Nội, có hộ khẩu thường trú tại Hà Nội, đã hoàn thành chương trình tiểu học và có đủ hai điều kiện sau:

- Có từ 4 năm trở lên ở cấp tiểu học xếp loại học lực giỏi, hạnh kiểm tốt;

- Có tổng điểm hai môn Tiếng Việt và Toán cuối học kỳ hai lớp 5 đạt từ 19,0 điểm trở lên.

Những học sinh chưa đủ điều kiện trên nếu có thành tích hoặc năng khiếu đặc biệt sẽ được Hội đồng tuyển sinh của trường THPT chuyên Hà Nội-Amsterdamxem xét cho dự kiểm tra.

 

2. Phương thức tuyển sinh

Xét tuyển kết hợp với kiểm tra kiến thức.

Căn cứ vào kết quả học tập và rèn luyện của học sinh ở cấp tiểu học theo các điều kiên trên, Hội đồng tuyển sinh của trường xét chọn những học sinh có đủ điều kiện được dự kiểm tra hai môn Tiếng Việt và Toán.

3. Học phí

Thực hiện theo Đề án thí điểm đào tạo trình độ cao, chất lượng cao đã được UBND Thành phố phê duyệt : 550.000đ/học sinh/tháng.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Chỉ tiêu tuyển sinh

200 học sinh ( 5 lớp, mỗi lớp 40 học sinh ).

2. Đăng ký dự kiểm tra

- Từ ngày 06/6/2013 đến ngày 08/6/2013: Phát hành đơn và nhận đơn, lệ phí kiểm tra của học sinh có đủ điều kiện nêu tại mục 1.II đăng ký dự tuyển tại trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam đường Hoàng Minh Giám , Cầu Giấy, Hà Nội.

- Ngày 11/6/2013 học sinh xem số báo danh và kiểm tra các thông tin về cá nhân trong danh sách dự kiểm tra, sửa chữa những sai sót (nếu có) tại trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam.

- Ngày 14/6/2013: 7h15 học sinh có mặt tại trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam để xem địa điểm kiểm tra, phòng kiểm tra và nghe hướng dẫn kiểm tra.

3. Môn kiểm tra, nội dung và hình thức kiểm tra

- Môn kiểm tra: Tiếng Việt và Toán, thời gian làm bài mỗi môn 45 phút.

- Nội dung kiểm tra: Kiến thức và kỹ năng cấp tiểu học, chủ yếu trong chương trình lớp 5 hiện hành.

- Hình thức kiểm tra: Kết hợp trắc nghiệm với tự luận.

4. Thời gian kiểm tra: Ngày 16 tháng 6 năm 2013

- Từ 7h00 : Tập trung học sinh.

- Từ 8h30 đến 9h15 : Làm bài kiểm tra môn Tiếng Việt.

- Từ 10h00 đến 10h45: Làm bài kiểm tra môn Toán.

5. Công bố kết quả

- Ngày 25/6/2013: Thông báo kết quả chấm kiểm tra và điểm xét tuyển, nhận đơn phúc khảo.

- Ngày 03/7/2013: Công bố kết quả phúc khảo.

6. Tiếp nhận học sinh trúng tuyển

Từ ngày 03/7/2013 đến ngày 05/7/2013: nhận hồ sơ học sinh trúng tuyển.

7. Phân công nhiệm vụ

- Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội:

+ Ra quyết định thành lập các Ban ra đề kiểm tra, Ban coi kiểm tra, Ban chấm kiểm tra.

+ Xét duyệt học sinh trúng tuyển.

- Trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam:

+ Thành lập Hội đồng tuyển sinh;

+ Nhận đơn dự tuyển;

+ Tổ chức sơ tuyển và lập danh sách học sinh dự kiểm tra;

+ Tổ chức kiểm tra;

+ Tổ chức tiếp nhận học sinh trúng tuyển.

Sở GD&ĐT yêu cầu trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam thực hiện đúng những nội dung trên đây, đảm bảo việc tuyển sinh vào lớp 6 của trường được thực hiện công khai, khách quan, đạt yêu cầu chất lượng nhưng không gây căng thẳng cho học sinh, không ảnh hưởng đến việc tuyển sinh của các trường THCS khác trong Thành phố./.

 

Nơi nhận :

- Như k/g;

- Đ/c Giám đốc (để báo cáo);

- Lưu: VT, QLT &KĐ.

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

( Đã ký )

 

Đoàn Hoài Vĩnh